Προφίλ

Η ΝΟVEL Chemicals είναι μία βιομηχανία παραγωγής χημικών προϊόντων καθαρισμού.

Ιδρύθηκε το 1993 από τον Χημικό Μηχανικό Διαμαντή Δάγλα .
Το 2002 μεταφέρθηκε σε νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 1300 τ.μ. στη Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου Θεσσαλονίκης.

Σήμερα η εταιρία παράγει πάνω από 25 ομάδες προϊόντων και επί συνόλου 140 κωδικούς, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών του επαγγελματία αλλά και του νοικοκυριού. Τα τελευταία τρία έτη η Νovel έχει λανσάρει επιτυχώς στην αγορά 24 νέους κωδικούς προϊόντων . Τα προϊόντα της εταιρίας καλύπτουν όλο το φάσμα της Ελληνικής αγοράς.

Η Novel εκσυγχρονίζεται διαρκώς και από τις αρχές του 2013 έχει ξεκινήσει η υλοποίηση ενός επενδυτικού προγράμματος κτηριακών εγκαταστάσεων εκσυγχρονισμού.

Η διοίκηση της εταιρίας καλλιεργεί το ομαδικό πνεύμα μέσω της πολιτικής του συμμετοχικού μάνατζμεντ στη λήψη αποφάσεων, ενισχύοντας ταυτόχρονα την υπευθυνότητα αλλά και αυτοπεποίθηση του ανθρώπινου δυναμικού της.

Η εταιρία μας αντιμετωπίζει με αποφασιστικότητα, ευελιξία και τόλμη τις προκλήσεις της αγοράς. Αντλεί τη δύναμή της μέσα από την υψηλή παρακίνηση του ανθρώπινου δυναμικού της και την τεχνογνωσία στην παραγωγή προϊόντων καθαρισμού. Επιπρόσθετα, η Novel έχει επιδείξει ιδιαίτερη ικανότητα στη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία . Αυτές οι αρετές έχουν εξασφαλίσει στην εταιρία μία διαρκή και δυναμική αναπτυξιακή πορεία.

Η Novel αντιμετωπίζει τους προμηθευτές της με σεβασμό τηρώντας με συνέπεια τις υποχρεώσεις της απέναντί τους.

Πολιτική Ποιότητας και Περιβάλλοντος

Η φιλοσοφία και η κουλτούρα της εταιρείας σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων της, των υπηρεσιών της και την προστασία του περιβάλλοντος, αποτελούν το έναυσμα για την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης, το οποίο εφαρμόζεται με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.

Στα πλαίσια του Συστήματος Διαχείρισης, η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται:

 • Να φροντίζει για τη συνεχή βελτίωση των επιχειρησιακών διεργασιών για την αποτελεσματική λειτουργία της εταιρείας.
 • Να ικανοποιεί της απαιτήσεις/προσδοκίες των πελατών.
 • Να αντιμετωπίζει τις απειλές και να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που εμφανίζονται.
 • Να λαμβάνει μέτρα πρόληψης για την περιβαλλοντική ρύπανση.
 • Να εναρμονίζεται με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, τις διμερής εντυπόγραφες συμφωνίες, καθώς και με κάθε είδους απαίτηση συμμόρφωσης έχει κοινοποιηθεί από την πολιτεία.
 • Να πραγατοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την βελτίωσητης αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης.

Οι δεσμεύσεις αυτές αποτελούν τους πυλώνες για:

 • Τον σχεδιασμό ενός Συστήματος Διαχείρησης, μέσω του οποίου αναγνωρίζονται και αξιολογούνται όλες οι απειλές και ευκαιρίες, οι περιβαλλοντικές πλευρές, καθώς και κάθε υποχρέωση συμμόρφωσης, θέτοντας με αυτόν τον τρόπο τις κατάλληλες ενέργειες για τη διαχείρισή τους.
 • Τη διάθεση όλων των ανθρώπινων πόρων, καθώς και των απαραίτητων υλικοτεχνικών πόρων.
 • Την υλοποίηση όλων των ενεργειών, που είναι απαραίτητες για την αξιοποίηση των πόρων προς όφελος του συνόλου.
 • Την προώθηση, λύσεων με γνώμονα την ικανοποίηση του πελάτη, την πράσινη ανάπτυξη καθώς την επικοινωνία με όλους τους ενδιαφερόμενους, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενημέρωσης, αλλά και της καθιέρωσης ενεργειών πρόληψης/αποφυγής δυσμενών καταστάσεων και υλοποίησης δράσεων βελτίωσης.
 • Την παρακολούθηση της επίδοσης του Συστήματος με σκοπό την επίτευξη των στόχων της εταιρείας.

Η NOVEL δραστηριοποιείται μέσα στο γενικό πλαίσιο αειφόρου ανάπτυξης, το οποίο και θέλει να εξυπηρετεί. Προς αυτή την κατεύθυνση σχεδίασε το Σύστημα Διαχείρισης, το οποίο και εφαρμόζει με σεβασμό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Η παρούσα πολιτική είναι θεσμικό εργαλείο για τη λειτουργία της εταιρείας, διαθέσιμη σε όποιον τη ζητήσει και επικαιροποιείται κατά τη διάρκεια της ετήσιας ανασκόπησης της Διοίκησης ή και όποτε κριθεί απαραίτητο.

Ο Γενικός Διευθυντης,

ΔΑΓΛΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ