Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014-2020

Η επιχείρηση «ΔΑΓΛΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ» που εδρεύει στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας, εντάχθηκε στη δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η δράση στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή στη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς. Επίσης, τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να στοχεύουν στην μείωση του κόστους ή την αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών.

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός είναι 105.440.00 ευρώ και αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση 52.720.00 ευρώ.

Το επιχειρηματικό σχέδιο που εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση και υλοποιείται, περιλαμβάνει επενδύσεις στις παρακάτω κατηγορίες:

  1. Προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού.
  2. Εξοπλισμό και συστήματα για την προστασία του περιβάλλοντος.
  3. Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου
  4. Άυλες δαπάνες.

Μέσω της συμμετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:

1 Βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων

2 Αύξηση της παραγωγικότητας και μείωση του κόστους

3 Βελτίωσε τις παραγωγικές και λειτουργικές διαδικασίες